Ensotech

Offentlig sektor

Elinköpet – från upphandling till kontroll

Vi hjälper dig att formulera underlaget, bjuda in, genomföra upphandlingen samt utvärdera inkomna anbud.

Utöver detta är vi specialister på uppföljning, kontroll och styrning av elavtalet under avtalsperioden – den kanske viktigaste aktiviteten under hela processen.

Hållbarhet och Kvalitet är idag huvudfrågor i en upphandling – vi ser till att du får full insyn och tydliga rapporter som underlättar för er revision.

Att ha kontroll över alla delar i elkostnaden är inte längre omöjligt eller extremt tidskrävande med digitaliseringens hjälp. En utmaning är dock att få el-leverantören att leva upp till dina krav på kvalitet genom hela avtalstiden. Genom oss kvalitetssäkras leveransen intensivt redan i upphandlingsunderlaget och fortsätter sedan under den löpande leveransperioden.

Med rätt styrning och processer från början blir hela elaffären smidig och kostnadseffektiv.

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning och diskussion om hur vi kan anpassa delar av vårt stöd så det passar dig.