Tjänster Hantera elaffären

Hantera elaffären

Vi har under många år stöttat företag i deras utveckling mot att digitalisera hanteringen av elinköpet och elaffären i stort. Genom det har vi kunnat kartlägga och konceptualisera vad verksamheter gör när de lyckas som bäst med Energy Sourcing, elinköpet och digitalisering av system samt processer kopplat till elaffären. De framgångsparametrarna har vi tillgänggjort för alla elförbrukande verksamheter genom våra tre tjänsteområden:

  • Systemstöd – Energy Sourcing Tools
  • Processtöd
  • Konsulttjänster

Läs mer om våra tjänsteområden nedan.

Systemstöd – Energy Sourcing Tools

Vi är den enda systemleverantören på marknaden för inköpssystem av el och har under många år utvecklat vårt systemstöd Energy Sourcing Tools, EST. EST har utvecklats i samarbete med innovativa aktörer på marknaden, aktörer som är tonsättande för premisserna på elhandelsmarknaden.

EST har sitt ursprung i ambitionen att digitalisera och decentralisera elinköpsprocessen, så att elkunderna sätts i förarsätet och styr processen och informationsflödet, istället för att vara i beroendeställning till leverantörerna.

Idag har EST vuxit till att ta ett ännu större grepp om verksamhetens elaffär. Vare sig om er verksamhet är en stor eller en mindre konsument av el så kan EST underlätta och förbättra era arbetsprocesser så ni får full kontroll på kostnader, budgetar, utfall, inköp, rapporter, terminsavtal, gröna certifikat och nätavtal, med mera. Effekterna blir bland annat tids- och kostnadsbesparingar.

EST är gränssnittet mot er elkrafts-leverantör och nätägare så ni kan samla all hantering av er elaffär på ett ställe. Enkelt, integrerat och tidseffektivt.

EST är för verksamheter som:

  • Värnar om ordning och reda i inköpsprocessen och aktiv avtalsförvaltning
  • Prioriterar affärsmässighet, riskminimering och sund inköpsstrategi
  • Sätter hållbarhetsfrågor i första rummet och vill optimera verksamhetens processer

Läs mer om EST huvudmoduler, Elinköp, Elnät, Ekonomi och Hållbarhet, här nedan.

Elinköp

Alla verksamheter bör äga besluten för sina inköp, inklusive inköp av el. Däremot läggs ofta beslutsprocessen på leverantörerna att sköta på verksamheternas vägnar, och det skapas ett stort informations- och kunskapsgap mellan leverantör och verksamhet. Så behöver det inte vara. Vi har möjliggjort så att verksamheter får full transparens och kontroll över sitt elinköp via vårt innovativa systemstöd.. Med vår hjälp får verksamheter beslutskraft och trygghet så det känns bra när el-fakturan kommer.

Det praktiska elinköpet innefattar orderplanering, orderläggning och orderuppföljning. I EST hanteras samtliga delar och är även gränssnittet mellan era inköpsbeslut och leverantörens leverans.

Utifrån era anläggningars förbrukning och era strategiska målsättningar kan ni i EST planera och genomföra era elinköp så ni får kostnadsförutsägbarhet samt prisnivåer bekväma för er verksamhet. Ni kan välja att arbeta bort stora variationer i elkostnaderna över åren genom att låsa kostnadsnivåer på kommande år, redan nu. Det här sättet att arbeta med elinköpet är i grunden inte ett nytt sätt att köpa in el, men det är först via EST som det blivit en tillgänglig och hanterbar process för alla verksamheter.

Ett sunt inköpsarbete, oavsett inköpskategori, innefattar att man kontrollerar att det som levererats motsvarar det man köpt in. I EST har vi gjort det möjligt att följa upp era genomförda elinköp, så ni kan säkerställa att era priser är marknadsmässiga och avtalsenliga. Det handlar inte primärt om att upptäcka fel, utan att veta att allt är rätt och korrekt.

Elnät

Vår senaste nyhet i EST är automatiska optimeringsanalyser av anläggningars elnätsavtal.

Att vara översäkrad på sina anläggningar är både vanligt och kostsamt. Däremot har det varit nästintill omöjligt att se till att anläggningar faktiskt har rätt tariffnivåer i sina avtal, till följd av komplexiteten av att genomföra sådan analys. Det är många parametrar att ta i beaktning och en stor mängd datapunkter som behöver hanteras. I EST hanteras allt detta och det genereras automatiskt framräknade rekommendationer på tariffnivåer baserat på era önskemål, så ni kan välja det som passar aktuell anläggning bäst.

Resultatet av att optimera nättariffer i EST innebär inte minst kostnadsbesparingar utan även full kontroll över de totala nätkostnaderna, vilket underlättar elkontots budgetsättning och fakturakontroller. Ärendehantering av ändring av nättariffer, såväl som ändringar anläggningsregistret, skapas direkt i EST till nätägaren. På så vis har ni en operativ effektiv process som ger kontroll på samtliga ändringsärenden.

Ekonomi och hållbarhet

Budgetering

Elkostnaderna består av flera byggstenar och det kan snabbt bli både ett komplext och tidskrävande budgetarbete. Med traditionella metoder behövs även schablonmässiga beräkningar och godtyckliga uppskattningar, vilket kan ge ett relativt intetsägande slutresultat.

Oavsett om el-kontot utgör en liten eller stor andel av er verksamhets totala kostnader är det värdefullt med ett detaljerat budget- och uppföljningsarbete. I EST får ni elkostnadsprognoser och utfallrapportering automatiskt beräknade, direkt sammankopplat med era terminsavtal, elförbrukning samt ändringar av elnätavtal.

Rapportering

Det blir allt vanligare att myndigheter, antingen i Sverige eller på EU-nivå avkräver verksamheter rapportering i olika form och periodicitet. Det kan också vara redovisningsmässiga krav som skall uppfyllas. Oavsett om det är IFRS-rapportering, rapportering till Skatteverket, Naturvårdsverket, MIFID, fysisk marknad eller finansiell marknad så har vi stöd för att upprätta rapporteringen. Ni har fullständig flexibilitet vid val av en eller flera leverantörer, av såväl el som gröna certifikat.

Processtöd

En arbetsprocess som ger energi!

Växter håller på att gro i jord

En strategisk och resultatrik inköpsprocess består av aktivt samarbete mellan inköp, ledning och andra relevanta funktioner av verksamheten. Det ger både trygghet och bättre resultat när elinköpet är en ledningsfråga och hanteras av en dedikerad elinköpsgrupp i verksamheten. Vi är med våra kunder för att etablera och stötta resurseffektiva och affärsutvecklande arbetsprocesser, med målet att ta upp så lite tid som möjligt utan att tumma på kvaliteten i resultatet.

En bra arbetsprocess för elinköpet är tidseffektiv, det är en grundläggande förutsättning för ett gynnsamt elinköpsarbete. Några enstaka möten per år med en dedikerad elinköpsgrupp räcker gott och väl för välinformerat beslutfattande, trygghet, kostnadskontroll och fullständig avtalsuppföljning.

För att lyckas etablera en bra arbetsprocess behövs det först och främst en dedikerad elinköpsgrupp som kontinuerligt deltar i processen, gärna med olika kompetensområden. Det behövs även specialistkunnighet inom elinköp, det är viktigt för att säkerställa att verksamheten tar in alla aktuella parametrar i beslutfattande och får sakkunnighet i uppföljningen av avtalsvillkor. Vi är med våra kunder löpande i deras arbetsprocess och bidrar med den sakkunnigheten inom elinköp.

Konsulttjänster

Med specialistkunnighet inom inköp av el och Energy Sourcing hjälper vi verksamheter med konsulttjänster inom strategianalyser, utformning av inköpspolicy och framtagande av upphandlingsdokument.

För att fortsätta utveckla verksamhetens elinköp är det av stor vikt att analysera utfall och revidera inköpsstrategier. Vi hjälper er att jämföra er valda inköpsstrategi med alternativa strategier för att identifiera förbättringspotential och kostnadsbesparingar, för att sedan utforma en strategi som passar er verksamhet bättre.

Vi erbjuder även specialisthjälp i upphandling av elkraft. Vi har varit med och stöttat verksamheter i många inköpsprocesser och upphandlingar. Vårt mål är alltid att upphandlingen ska användas som ett strategiskt verktyg och ge ett utfall som på bästa sätt bidrar till verksamhetens övergripande målsättningar.

Sammanfattning av våra konsulttjänster

  • Utformning av upphandlingsdokument och utvärdering av anbud
  • Strategianalyser via backtester
  • Utformning av inköpspolicy och styrdokument

Läs vidare

Elupphandling

Inköpsprocessen, bestående av strategiformulering, upphandling och slutligen avtalsförvaltning, är en sammanlänkad process där varje steg behöver hanteras i relation till helheten. Vi har specialistkunskapen och verktygen för att stötta genom varje steg.

DIS (dynamiskt inköpssystem)

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en upphandlingsmetod för myndigheter och enheter som upphandlar enligt LOU (2016:1145) och LUF (2016:1146), men som givetvis utan begränsningar kan användas av privata organisationer också.

Har du frågor om våra tjänster?

Välkommen att höra av dig till Jacob eller någon av oss för att prata mer om effektiva och hållbara lösningar inom elinköp!

Jacob Tunberg

Product Owner

+46 707 44 42 41

jacob.tunberg@ensotech.se