Pressrelease

Lösning på ett 25 år gammalt problem. Digitalisering av el-inköp kan spara miljarder åt offentlig sektor och industri. Digitaliseringen revolutionerar branscher och skapar nya affärs­möjligheter. Nu finns en lösning på ett 25 år gammalt problem.

Sedan avregleringen av el­marknaden, 1996, har industrin och den offentliga verksamheten kunnat välja leverantör men saknat verktyg för att effektivt kunna ut­värdera att elpriset och leveransen faktiskt stämmer. Även miljön är förlorare när gröna leveranser inte följs upp utifrån vad som avtalats.

Med digital kontroll uppdagas att fel ofta förekommer och hur mycket pengar det blir i slutänden. Några organisationer har redan tagit steget för en hållbar och effektiv elhandel.

Genom inspiration och feedback från några stora el-användare som t.ex. Scania AB, PostNord AB, Tyresö Bostäder AB, Tyresö Kommun och Trafikverket har techbolaget Energy Sourcing Technology Sweden AB, även kallat Ensotech, utvecklat ett digitalt inköps- och uppföljnings­system för el. Ett arbete som skapat en helt ny balans mellan orga­nisationernas inköpsansvariga och de el-säljande bolagen. Nu är företaget redo att hjälpa fler företag och organisationer.

– Vår bedömning är att industrin och den offentliga verksamheten i Sverige nu kan uppnå kostnads­besparingar på elinköpen i häradet 0,5 – 2 mdr/år baserat på värdet av industrins- och den offentliga verksamhetens totala elinköp. Räknar vi dessutom in besparings­potentialen på elnäts­avgifterna kan vi lägga på några hundra miljoner till, säger Magnus Kjellin, vd på Ensotech.

Elinköp är en extremt komplex affär

Elinköp är en extremt komplex affär med många olika kostnads­komponenter. Priset på el sätts per timme vilket innebär att ett årskontrakt består av 8 760 olika värden (antal timmar på ett år). Därefter tillkommer kostnader för leveransområde och om elkraften kommer från en hållbar energikälla. Att jämföra med rörlig ränta på banklån som oftast justeras 3 – 4 ggr/år är elinköpet mycket mer komplext.

– Transparensen i prissättningen av el är helt avgörande för kostnaden. Som köpare vill du ha full koll på vad du köper, när och till vilket pris. Annars riskerar du att hamna i leverantörens händer förklarar Leif Borgstedt på Scania.

Specifika utmaningar vid upphandling av el-leverantör

Under många år har offentlig verksamhet helt, och enligt alla intentioner i LOU, inriktat sig på att utvärdera elleverantörer enligt bedömning som bygger på en fiktiv elleverans där endast några procent av den totala elkostnaden kan konkurrensutsättas enligt regel­verket. I princip använder svensk industri samma modell även om de inte är lika lagstyrda av LOU. Den elleverantör som vinner i den fiktiva utvärderingssituationen får ansvaret att leverera el till verksamheten. Ofta på avtal över fyra år eller mer. Men där slutar ofta granskningen och någon kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar möjlighet till uppföljning av leveransen och priset har inte funnits.

Samtidigt sker avvikelser eftersom det finns många tillfällen där priset eller förbrukningen kan bli fel. Exempel på felaktiga händelser som förekommit vid granskning;

 • Felaktig valutakurs vid prissäkring av el i svenska kronor
 • Solceller som inte är registrerade i system för elcertifikat
 • Missade ursprungsgarantier
 • Felaktigt pris på el, certifikat och ursprungsgarantier utifrån datum och tid då prissäkring genomförs
 • Att man betalar för elanläggningar som man sedan länge har lämnat

Felen har synliggjorts genom Ensotechs digitala inköps- och informationssystem som granskar alla delar av avtalet (alla inköpspunkter för elen samt rätt pris för rätt tid).

Mycket att vinna för offentlig sektor

Offentlig sektor som kommuner, landsting och statliga myndigheter förbrukar el (inklusive nätavgifter) för uppskattningsvis 10 miljarder kronor varje år. Dålig eller helt obefintlig uppföljning leder till att mellan 0,1-0,5 miljarder kronor per år går rakt ner i fel plånbok, i det här fallet till de största elbolagen. Nyttan för den offentliga sektorn kan därmed ses som att:

 • Pengar kunde användas bättre inom välfärden istället för öka vinsten hos elbolag
 • Miljöaspekten bör beaktas eftersom upphandling av t ex grön el inte alltid leveranssäkras.
 • Hela upphandlingsprocessen visar sig vara konkurrenshämmande då vi ser att ett elbolag som vunnit en offentlig upphandling i många fall skulle kommit 2:a eller t o m 3:a när man tittar i backspegeln.

– Flertalet av de avtal som tecknas inom el är i princip helt okontrollerade under hela avtalsperioden. Ska man adressera ansvaret till någon så är det till ledning och ekonomiansvariga i respektive myndighet eller kommun. Men samtidigt har det inte funnit någon enkel lösning på problemet tidigare. Det vi kan göra nu med hjälp av tekniken ger helt nya insikter, säger Magnus Kjellin.

Värdefull sidoeffekt för både industri och offentlig verksamhet

En stor del av den potentiella kostnadsbesparingen för Industrin och den offentliga verksamheten, närmare 50 %, kommer som en ren sidoeffekt av att de inköpsansvariga med Ensotechs inköps- och informationssystem kan äga och analysera sitt eget elaffärsdata. Detta leder fram till bättre affärsbeslut som i sin tur leder till lägre kostnader och mer balanserat risktagande för inköparna.

Problemet är inte okänt

Att uppföljningar är svåra och bristfälliga, och i flera fall obefintliga, bekräftas i ett flertal rapporter från t ex Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten, av de kommunala revisorerna och inte minst av inköps- och upphandlarskrået själva på de offentliga verksamheterna. Hos verksamheterna är man alltså medveten om problemet men saknar generellt resurser att lösa det då det tidigare inte funnits kostnadseffektiva digitala lösningar för just detta. Följden har blivit att man låtit merkostnaderna passera år efter år. Det man troligen inte vet är hur mycket pengar det rör sig om för den egna organisationen.


Mer fakta:

Om Ensotech

Energy Sourcing Technology Sweden AB är ett privatägt bolag som är specialiserat på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning. Man jobbar mot industri och offentlig sektor där elinköp är en stor del av affären. Grundare och vd är Magnus Kjellin med en bakgrund som vice VD för Telge Energis elinköpsbolag samt många år som egen konsult åt offentlig verksamhet och industri i Sverige.

Förbrukning av el och kostnader

Förbrukningen av el uppgår i Sverige till ca 135 TWh/år, fördelat på företag, industri och offentlig verksamhet (ca 50%) samt bostäder och service (ca 50%).

För en elförbrukare består affären av två delar, som var och en motsvarar ca halva totalkostnaden som uppgår till ca 70-100 öre/kWh. Denna beräkning är exklusive el-skatt och moms.

 1. Elhandel, den avreglerade delen som avser själva priset på el
 2. Elnät, monopoldelen bestående av flera olika typer av prislistor och avtalstyper.

1-5% i besparing (vilket är en relevant siffra baserat på Ensotechs mätningar) motsvarar mellan 0,5-3,5 miljarder kronor per år bara för industri och offentlig verksamhet som står för halva förbrukningen i Sverige.

Rapporter inköpsuppföljning kommuner, exempel

Region Gotland:
Granskning av inköpsprocessen

Umeå kommun:
Revisionsrapporter

Vänersborgs kommun:
Granskning av inköp och upphandling

Upphandlingsmyndighetens uppdrag och regler

Vårt uppdrag

Om LOU

Om regler för upphandling

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas till ca 600 miljarder kronor per år.

Offentlig upphandling finns till för att:

 • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
 • främja fri rörlighet inom EU
 • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
 • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
 • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller – entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.